برای بزرگ نمایی بر روی عکس کلیک کنید


       

       

       

 

 


 
در دست اجراکوره سوخت گوگرد و برج کنتاکت و جذب دو دستگاه جهت شرکت آراء اسید غرب

 

کوره سوخت گوگرد وبرج کنتاکت و برج جهت شرکت میهن زاج

 

کوره 40 متری تونلی
(fast firing )شرکت چینی نهران پاد